top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

UR Productions

(hierna: de ‘Algemene Voorwaarden’)

 1. Algemene Voorwaarden

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechts- verhouding (zoals aanbiedingen, offertes, leveringen en overeen- komsten) tussen UR PRODUCTIONS, (hierna: ‘UR PRODUCTIONS’) en opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’) en blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de relatie.

  2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdracht- gever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

 2. Offertes

  1. Alle offertes van UR PRODUCTIONS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en kunnen te allen tijde door UR PRODUCTIONS worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat UR PRODUCTIONS enige vorm van (schade-) vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

 3. Totstandkoming overeenkomst en wijziging overeenkomst

  1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdracht- gever de offerte van UR PRODUCTIONS schriftelijk heeft geaccordeerd, dan wel, indien een dergelijk schriftelijk akkoord niet heeft plaatsgevonden, indien UR PRODUCTIONS het mondelinge akkoord van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

  2. Indien een akkoord als omschreven in artikel 3.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra UR PRODUCTIONS met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit UR PRODUCTIONS redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met het begin van de uitvoering.

  3. Ingeval een offerte bestaat uit meerdere onderdelen is UR PRODUCTIONS niet gehouden tot uitvoering van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig gedeelte van de in de offerte genoemde totaalprijs.

 4. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

  1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), verzendkosten, reis- kosten en andere heffingen.

  2. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur genoemde termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

  3. UR PRODUCTIONS factureert eenmaal direct na totstandkoming van de overeenkomst en eenmaal na uitvoering daarvan, tenzij anders is overeengekomen. Het staat UR PRODUCTIONS vrij vergoeding voor reeds voltooide onderdelen van de overeenkomst en gemaakte kosten tussentijds te factureren.

  4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van UR PRODUCTIONS op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  5. Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is UR PRODUCTIONS gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever.

  6. Voorts is UR PRODUCTIONS gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat nadat UR PRODUCTIONS Opdrachtgever een redelijke termijn heeft geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. In geval van ontbinding is Opdrachtgever de volledige overeengekomen  vergoeding  verschuldigd.

  7. Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat binnen een daartoe door UR PRODUCTIONS gestelde redelijke termijn is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan ter beschikking gestelde materialen te gebruiken en komen alle aan Opdrachtgever verleende (gebruiks)rechten te vervallen.

  8. Afgezien van de verrekening met de reeds betaalde voorschotten staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.

  9. Indien Opdrachtgever een overeenkomst voortijdig geheel of gedeeltelijk beëindigt, zijn alle vorderingen van UR PRODUCTIONS op Opdracht- gever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

 5. Uitvoering overeenkomst

  1. Tenzij anders overeengekomen, staat het UR PRODUCTIONS vrij om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en daartoe door haar aan te wijzen derden in te schakelen.

  2. De door UR PRODUCTIONS met Opdrachtgever aangegane verplichtingen moeten worden aangemerkt als inspanningsverplichtingen en uit- drukkelijk niet als resultaatsverplichtingen.

  3. De toetsing van het door UR PRODUCTIONS ter beschikking gestelde materiaal aan regelgeving komt en het gebruik van dit materiaal is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

  4. Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen kan UR PRODUCTIONS de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk heeft goedgekeurd.

  5. Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden door UR PRODUCTIONS mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen.

  6. Indien de Opdrachtgever en UR PRODUCTIONS een samenwerking zijn aangegaan en UR PRODUCTIONS de samenwerking beëindigt, heeft UR PRODUCTIONS gedurende de opzegtermijn of – bij gebreke van een overeengekomen opzegtermijn – gedurende een termijn die als redelijke opzegtermijn kan worden aangemerkt recht op inkomsten per maand, gelijk aan 1/12 deel van het inkomen dat UR PRODUCTIONS gedurende de voorafgaande 12 maanden van Opdrachtgever heeft ontvangen.

 6. Leveringstermijnen

  1. Tenzij anders overeengekomen, zijn termijnen bij benadering en derhalve niet fataal.

  2. In geval van overschrijding van een leveringstermijn is UR PRODUCTIONS generlei vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.

  3. Indien de levering van eventuele referentiematerialen of de betaling van bedongen voorschotten of andere vergoedingen later plaatsvindt dan overeengekomen, heeft UR PRODUCTIONS het recht de leveringstermijnen met ten minste eenzelfde periode te verlengen.

 7. Wijziging in de overeenkomst en meerwerk

  1. Indien blijkt dat wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk zijn, zullen partijen hiertoe in overleg treden. Indien een schriftelijk akkoord achterwege is gebleven, wordt de wijziging geacht tot stand te zijn gekomen zodra UR PRODUCTIONS met de uitvoering daarvan is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit UR PRODUCTIONS redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met de wijziging.

  2. Na een wijziging kan UR PRODUCTIONS de overeengekomen vergoeding in evenredigheid verhogen en eventuele extra kosten aan Opdracht- gever doorberekenen. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden echter als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

  3. Indien een wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen termijn wordt overschreden, zal deze termijn, tenzij anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd worden verlengd.

  4. De gevolgen van een dergelijke overschrijding zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 8. Materialen

  1. UR PRODUCTIONS zal de door of namens Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen en-voor zover het geen digitale bestanden betreft- deze materialen na gebruik op verzoek van Opdrachtgever retourneren.

  2. Verzending van materialen is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 9. Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van UR PRODUCTIONS dan wel de door haar ingeschakelde derden berusten bij UR PRODUCTIONS respectievelijk deze derden.

  2. Opdrachtgever mag het door UR PRODUCTIONS geleverde materiaal uitsluitend gebruiken zoals schriftelijk is overeengekomen. Voor zover over het gebruik als in dit artikel bedoeld niets (anders) schriftelijk is over- eengekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het recht om het door UR PRODUCTIONS geleverde materiaal in ongewijzigde vorm, eenmalig en op niet-exclusieve basis te gebruiken voor enkel het medium en het land waarin het werk als eerste openbaar is gemaakt. Ten aanzien van websites geldt dat deze slechts zullen worden gebruikt op het domein zoals overeengekomen en indien niets is overeengekomen slechts op het domein waarop deze website het eerst is gebruikt. Voorts geldt voor websites niet de beperking van eenmalig gebruik. Opdrachtgever zal geen beroep doen op artikel 8 Auteurswet.

  3. Indien UR PRODUCTIONS toestemming heeft verleend om het materiaal te wijzigen, in welke vorm ook, is het uiteindelijke gebruik slechts toegestaan na schriftelijk goedkeuring van de uiteindelijke wijziging door UR PRODUCTIONS.

  4. Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om (rechten op) de door UR PRODUCTIONS geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

  5. Het staat UR PRODUCTIONS vrij om het door haar vervaardigde werk te signeren. UR PRODUCTIONS en de derden wiens materialen UR PRODUCTIONS heeft doorgeleverd blijven onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd om deze materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken.

  6. Indien Opdrachtgever dan wel derden ten behoeve van wie UR PRODUCTIONS het materiaal heeft geleverd het door UR PRODUCTIONS geleverde materiaal gebruikt op andere wijze(n) dan waarvoor toestemming is verleend, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd, bestaande uit de overeengekomen vergoeding maal het aantal nieuwe landen waarin het materiaal is gebruikt, maal de media waarin het materiaal is gebruikt.

  7. Indien UR PRODUCTIONS ideeën heeft aangedragen met betrekking tot een door haar te vervullen opdracht zal Opdrachtgever geen gebruik maken van deze ideeën indien de desbetreffende opdracht, om wat voor reden ook, uiteindelijk niet door UR PRODUCTIONS wordt uitgevoerd.

  8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UR PRODUCTIONS zal Opdrachtgever de door UR PRODUCTIONS geleverde materialen, waaronder woorden, beelden, slogans, payoffs e.d., niet als merk of anderszins vastleggen.

 10. Reclames en klachten

  1. Reclames omtrent de resultaten van werkzaamheden en facturen van UR PRODUCTIONS moeten binnen veertien (14) dagen na levering respectievelijk factuurdatum schriftelijk bij UR PRODUCTIONS worden ingediend. Met betrekking tot de facturen wordt de betalingstermijn ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

  2. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt.

  3. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van UR PRODUCTIONS beslissend.

 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. De totale aansprakelijkheid van UR PRODUCTIONS voor directe schade is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal de vergoeding die UR PRODUCTIONS heeft ontvangen in de 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop aansprakelijkheid van UR PRODUCTIONS is ontstaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van UR PRODUCTIONS.

  2. Aansprakelijkheid van UR PRODUCTIONS voor schade anders dan directe schade, in de zin van het vorige lid, is uitgesloten. Onder schade anders dan directe schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- stagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door UR PRODUCTIONS geleverde materialen.

  3. Opdrachtgever vrijwaart UR PRODUCTIONS tegen aanspraken van derden.

  4. UR PRODUCTIONS is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan door Opdrachtgever aan UR PRODUCTIONS verstrekte materialen.

 12. Beëindiging overeenkomst

  1. UR PRODUCTIONS is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met on- middellijke ingang te beëindigen indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens UR PRODUCTIONS heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

 13. Overnameverbod

  1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van twee jaar na het verrichten van de laatste werkzaam- heden is het Opdrachtgever niet toegestaan om werknemers van UR PRODUCTIONS die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de uitvoe- ring van de overeenkomst in dienst te nemen of anderszins voor  zich, dan wel aan Opdrachtgever gelieerde personen of onderne- mingen, te laten werken, op straffe van een onmiddelijk opeisbare boete, bestaande uit de vergoeding die UR PRODUCTIONS van Opdrachtgever heeft ontvangen in de 12 maanden voorafgaand aan het moment van in dienst nemen of anderszins betrokken laten zijn, dan wel, in het geval de samenwerking tussen UR PRODUCTIONS en Opdrachtgever reeds is beëindigd, het moment van beëindiging.

 14. Overmacht

  1. Indien UR PRODUCTIONS en/of Opdrachtgever door overmacht niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden die verplichtingen opge- schort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de over- machttoestand langer dan dertig (30) dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde bedragen blijven onverminderd  verschuldigd.

  2. Onder overmacht van UR PRODUCTIONS wordt in ieder geval verstaan te late levering of het geheel uitblijven daarvan door derden, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van medewerkers of door UR PRODUCTIONS ingeschakelde derden, zonder dat Opdrachtgever uit hoofde daarvan enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden.

  3. Onder overmacht van Opdrachtgever wordt niet verstaan te late levering of het geheel uitblijven daarvan door derden, het door derden annuleren of wijzigen van een aan Opdrachtgever verleende opdracht of gewijzigde omstandigheden door een (geannuleerde) samenwerking, waaronder mede begrepen een overname of fusie.

 15. Overige bepalingen

  1. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen aan derden over te dragen.

  2. Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen UR PRODUCTIONS en Opdrachtgever gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de alsdan nietige c.q. vernietigde passage(s) of bepaling(en) zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.

  3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op alle overeen- komsten tussen partijen.

  4. Partijen zullen alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens zijn als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.

  5. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

UR PRODUCTIONS
Tussen de Bogen 25
1013 JB AMSTERDAM
www.UR PRODUCTIONS.

bottom of page